Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • pisemnie na adres: Respivent Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 15/22 65-119 Zielona Góra
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@respivent24.pl

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Sklepu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Zwroty

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Mają Państwo również prawo odstąpić od umowy o świadczenie drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1. W przypadku umów Sprzedaży - w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu.

2. W przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - zawarcia tej umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować {shop_name} o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez {shop_name}), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lu do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo Produkty zgodnie z umową, prosimy je odesłać lub przekazać je nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, że będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Respivent Sp. z o.o ul. Trasa Północna 15/22 65-119 Zielona Góra, e-mail: sklep@respivent24.pl

 

Ja/My * niniejszym informuję/my o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów/ umowy o świadczenie następującej usługi *

..................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy/odbioru *...........................................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta ...............................................................................................................

Adres Konsumenta ...........................................................................................................................

 

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

Data

* niepotrzebne skreślić.