Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.respivent24.pl

Sklep internetowy respivent24.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§1

Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy [dalej "Sklep"] dostępny pod adresem www.respivent24.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu medycznego oraz edukacyjnego za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

1.2. Właścicielem Sklepu jest: Respivent Sp. z o.o ul. Energetyków 7 65-729 Zielona Góra. NIP: 9291821372, tel. 68 4526132, adres email: sklep@respivent24.pl.

1.3 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego ( z wyjątkiem pkt. 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.4 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5 Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

1.5.1 SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.respivent24.pl.

1.5.2 SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - Respivent Sp. z o.o., adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trasa Północna15/229, 65-7119 Zielona Góra , adres poczty elektronicznej sklep@respivent24.pl, telefon 68 452 61 32

1.5.3 KLIENT - (1)osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5.4 USŁUGOBIORCA - (1)osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.5.5 USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.6 FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

1.5.7 KONTO - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie informatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

1.5.8 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu za Sprzedawcą.

1.5.9 FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.5.10 UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu KC zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

1.5.11 PRODUKT - dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sprzedawcą.

1.5.12 DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień do poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5.13. NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcą automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie.  

1.5.14 PLIKI COOKIES - małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, przechowujące informacje związane z korzystaniem ze sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji ( w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, Produktach w koszyku, ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania widoku Produktów) oraz ustawień obsługi witryny.

1.5.15 REGULAMIN - niniejszy regulamin sklepu.

1.5.16 KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5.17 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami)

 §2

Usługi elektroniczne w sklepie

 2.1 W sklepie respivent24.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz newsletter.

2.1.1 KONTO - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę - (1) wypełnienie formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola "załóż konto" oraz (3) potwierdzenie chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania/, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W usługobiorcy nie będącego konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa elektroniczna KONTO świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia KONTA (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@respivent24.pl, pisemnie na adres: Respivent Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 15/22 65-119 Zielona Góra lub też samodzielnie .

2.1.2 Formularz Zamówienia - korzystanie z formularza rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu formularza i (2) kliknięciu na stronie sklepu po wypełnieniu formularza pola "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" do tego momentu istniej możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych ( w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania/, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy kupna/sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W usługobiorcy nie będącego konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa elektroniczna Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3 NEWSLETTER - korzystanie z newslettera następuje po podaniu w zakładce "newsletter" widocznej na stronie sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola "zgadzam się". Do otrzymywania newslettera można również zapisać się poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta - z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje wpisany na newsletter.

Usługa elektroniczna NEWSLETTER świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia KONTA (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@respivent24.pl

2.2 Zawierając umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną Klient oświadcza, że:

2.2.1 Zapoznał się i zaakceptował w pełni Regulamin.

2.2.2 Przystępuje do korzystania z usług dobrowolnie i spełnia określone w Regulaminie warunki.

2.2.3 Dane zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

2.2.4 Wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

2.2.5 Wyraża zgodne na przetwarzanie, gromadzenie utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu.

2.2.6 Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas rejestracji w każdym czasie.

2.2.7 Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystając z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany.

2.2.8 W przypadku utraty hasła, można skorzystać z opcji wygenerowania nowego, które zostanie przesłane na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Nowe wygenerowane przez system hasło Klient może zmienić po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta. 

2.2.9 Sprzedawca może odmówić rejestracji Klienta, a jeżeli rejestracja została już dokonana - wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

 • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, zwyczajowymi, a także jeżeli narusza prawa osób trzecich,
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nim działalności lub podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail,
 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta danych lub związanej z nim działalności.

2.3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, który, posługuje się Usługodawca : (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 11.00 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

2.4 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3

Warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1 Zawarcie umowy sprzedaży miedzy Klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta poprzez Formularz Zamówienia w sklepie zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2 Cena Produktu widoczna na stronie sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia) Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży w sklepie za pomocą formularza zamówień:

3.3.1 Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta zamówienia w sklepie zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2 Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosowanej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 Regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§4

Sposoby i terminy płatności za produkt

4.1 Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

 • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki ( możliwa jest do wysokości wartości zamówienia na kwotę 1500,00 zł brutto)
 • płatność przelewem na konto - przedpłata
 • szybka płatność PayU

4.2 Terminy płatności:

4.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności PayU, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy składaniu zamówienia.

4.2.3 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności na wskazany rachunek bankowy w terminie do 3 dni roboczych.

 

§5

Koszty, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktów

5.1. Dostawa produktów możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.2 Dostawa produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane Klientowi na stronach sklepu w zakładce " Koszty dostawy" oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3 Odbiór osobisty produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

 • przesyłka kurierska
 • przesyłka Inpost - paczkomaty
 • odbiór osobisty

5.5 Termin dostawy produktu do Klienta wynosi standardowo do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Szczególnie przy produktach przy których umieszczono informację "towar na zamówienie" lub "termin dostawy ustalany indywidualnie" - w takich przypadkach termin realizacji może wynosić od 4 do 6 tygodni. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5.6 Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach 8.30 - 15.00, zamówienia składane po tym czasie i w dni świąteczne lub wolne do pracy - będą przetwarzane następnego dnia roboczego.

5.7 Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatność za pobraniem - od dnia zawarcia umowy,
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu przelew, PayU - od dnia zaksięgowania płatności na koncie,

§6

Uprawnienia Konsumentów

6.1 Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje o prawie do odstąpienia zawiera załącznik Regulaminu "Pouczenie o odstąpieniu od umowy". 

6.2 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

6.2.1 o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

6.2.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu od odstąpienia od umowy; 

6.2.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

6.2.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

6.2.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6.2.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

6.2.7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

6.2.8 w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument zażądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w doniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6.2.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otworzone po dostarczeniu;

6.2.10 o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

6.2.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;

6.2.12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczona dzień lub okres świadczenia usługi;

6.2.13 o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu od odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go poprzez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

6.3 Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

6.3.1 uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu, w zależności od rodzaju postępowania, wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek - zapis na sąd polubowny. Formularze dostępne są w sekretariatach sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Lista Inspektoratów wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.p

6.3.2 Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00).

6.3.3 pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług.

§7

Reklamacje

7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

7.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres: Respivent Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 15/22 65-119  Zielona Góra
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@respivent24.pl

7.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6 W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Sklepu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.7 Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

§8

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

8.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

8.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8. 3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.7 W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.8 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

8.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

§9

Ochrona danych osobowych

9.1 Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

9.2 Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta zbierane poprzez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej. 

9.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klienta sklepu: 

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy - przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

9.4 Usługobiorca/ Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: Respivent Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 15/22 , 65-119 Zielona Góra
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@respivent24.pl

9.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu przed zawarciem umowy.

 

§10

Postanowienia końcowe

 

10.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2 Zmiana Regulaminu:

10.2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.2.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Załącznik - pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Mają Państwo również prawo odstąpić od umowy o świadczenie drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1. W przypadku umów Sprzedaży - w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu.

2. W przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - zawarcia tej umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Respivent Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 15/22 65-119 Zielona Góra, e-mail sklep@respiven24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez respivent24.pl, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lu do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo Produkty zgodnie z umową, prosimy je odesłać lub przekazać je nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, że będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Respivent Sp. z .o.o ul. Trasa Północna 15/22, 65-119 Zielona Góra

e-mail: sklep@respivent24.pl

Ja/My * niniejszym informuję/my o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów/ umowy o świadczenie następującej usługi *

.......................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy/odbioru *......................................................................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta .........................................................................................................................................

Adres Konsumenta .......................................................................................................................................................

 

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

Data

* niepotrzebne skreślić.